Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

 Årsmøtet 2024 be avviklet i Randulfstua 29. februar 2024 kl 19

Dokumentene til møtet er lagt ut som egen artikkel.

Reviderte vedtekter:

VEDTEKTER

for Askim Historielag.

Vedtekter fastsatt i årsmøtet 30.1.2006 med endringer i årsmøtene 26.3.2014, 21.4.2016, 4.4.2017, 7.3.2019,16.3.2023 og 29.2.2024

 • 1 Visjon

 

Askim Historielag er en institusjon som skal tjene samfunnet og dets utvikling

gjennom sin museale virksomhet. Vi skal samle inn og bevare, forske i, formidle og

stille ut, materiell og ikke-materiell kulturarv om menneskene og dets omgivelser i

studie-, utdannings- og underholdningsøyemed i Askim. Museet skal nå publikum

med kunnskap og opplevelser og være åpent for alle. Historielaget bestemmer selv

hva som skal innlemmes i museets samlinger og hva som kan gis til andre museer,

lånes ut eller avhendes. Museet skal være oppmerksom på det formidlingspotensiale

som ligger i digitalt basert formidlingsteknologi.

Museet skal legge til rette for at barn og unge skal kunne bruke museet og den

museale virksomhet som en læringsarena for kunnskap og opplevelse.

 • 2 Årsmøtet 

Askim Historielags årsmøte er historielagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte

skal avholdes ved årets begynnelse etter regnskapsavslutning.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og dagsorden.
 2. Velge dirigent, protokollfører og to personer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne styrets årsberetning.
 4. Godkjenne revidert regnskap.
 5. Behandle eventuelle innkomne forslag.
 6. Fastsette medlemskontingenten for kommende år.
 7. Fastsette neste års budsjett.
 8. Velge personer til styret og utvalgene. Kun ledere av utvalg og/eller komiteer velges. Medlemmer/frivillige til utvalg/komiteer velger selv fritt hvor de ønsker å gjøre sin dugnadsinnsats. Etter valget skal alle komiteer og utvalg konstituere seg selv og peke ut en nestleder. Dette gjelder ikke arrangementskomiteen, der alle skal velges på årsmøtet.

 

 1. Velge personer til valgkomiteen. Valgkomiteens tre medlemmer velges for tre

       år, dog slik at ett medlem går ut hvert år.

Alle forslag til årsmøtet skal fremmes skriftlig. Stemmerett har kun de frammøtte medlemmer som er ajour med sin medlemskontingent.

 • 3 Styret 

Styret skal bestå av 7 medlemmer valgt av årsmøtet. Faste styremedlemmer er leder, nestleder, sekretær, kasserer og leder for Askim Museum. Disse velges for to år. De to resterende styremedlemmene samt to varamenn velges for ett år. Leder og sekretær velges samme år. Nestleder og kasserer velges året etter. Maksimalt 4 medlemmer av styret skal kunne skiftes ut årlig for å beholde kontinuitet i styret.

Styret kan avgjøre at utvalgsledere som ikke allerede har sete i styret, kan delta med forslags- og talerett.

Styrets leder er ikke valgbar til utvalg og/eller komiteer.

Styret skal arbeide for lagets formål, og gjennomføre de handlingsplaner som framgår av fremlagt budsjett, eller som vedtatt på årsmøte og medlemsmøte.

Styret kan samarbeide med andre organisasjoner, foretak eller enkeltpersoner dersom det er forenlig med historielagets formål.

Styret skal innkalles med minst 6 dagers varsel. I helt spesielle tilfeller der 6-dagersfristen ikke kan overholdes, kan leder i samråd med nestleder innkalle styret med kortere varsel. Agenda og tilgjengelige sakspapirer distribueres i rimelig tid før møtet.

Styret kan nedsette et arbeidsutvalg (AU) for å administrere den daglige driften av laget.

Kasserer skal kunne fremlegge regnskapstall over lagets økonomiske situasjon når styret krever det.

Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet kunngjøres i lokalavisa eller på annen hensiktsmessig måte. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet holdes.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte med minst 6 dagers frist.

 • 4 Æresmedlemskap 

Æresmedlemskap i Askim Historielag kan tildeles medlem som har gjort en ekstraordinær og frivillig innsats til fremme av lagets formål og virke. Styret har mandat til å utnevne æresmedlemmer. Vedtaket må være enstemmig.

Skriftlig forslag med begrunnelse må forelegges styret i god tid før årsmøtet. Ethvert medlem av Askim Historielag kan fremme skriftlig forslag.

Utnevnelsen gis normalt på årsmøtet eller ved egen seremoni/jubileumsfeiring med overrekkelse av diplom og blomster.

Æresmedlemmet gis livsvarig medlemskap i Askim Historielag og fritas for  medlemsavgift.

Kostnader knyttet til utnevnelsen, dekkes av historielaget.

 

 

 • 5 Medlemsmøtet

 

Medlemsmøtet er den høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret arrangerer minst 2 medlemsmøter i perioden. Ved behandling av saker som krever avgjørelse, skal styret fremme innstilling i saken.

 • 6 Avstemningsregler

 

I møter i regi av Askim Historielag avgjøres voteringer med alminnelig flertall.

Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall.

Hvis noen krever det, gjøres avstemminger skriftlig.

Skriftlig avstemning eller loddtrekning kan benyttes som siste utvei for å få en   avgjørelse ved stemmelikhet.

 • 7 Eiendeler

 

Ingen av museets faste eiendommer kan selges eller avhendes. Styret kan likevel foreta bytte av gjenstander eller salg av dubletter når dette tjener museets formål.

 • 8 Opphør

 

Dersom historielaget opphører, skal det først undersøkes om et annet historielag i Indre Østfold kommune kan ta over plikter og ansvar.

Lykkes ikke det skal Askim Historielags eiendeler og aktiva tilbys Indre Østfold kommune sammen med plikter og ansvar.

Er ikke kommunen villig til å overta, overlates det til Riksantikvaren å bestemme anvendelsen av eiendommer og aktiva.

Askim 1.3.2024

Ulf Kolstad

Styrets leder

 

Go to top