--

,

Gravfelter i Askim

I hedensk tid ble de døde vanligvis gravlagt ved den gården der de bodde. Ættefølelsen var sterk, og derfor ble gravene lagt slik at det var nær kontakt mellom gård og gravplass. Men noen ble gravlagt ved en ferdselsåre for at de skulle kunne følge med på ferdselen, og hedres av de som passerte forbi.

Det vanligste av de synlige gravminner er den runde gravhaugen. Andre gravminner er langhauger, røyser, steinsettinger, steinlegginger eller en enkel markering av en flatmarksgrav. Det var også vanlig med flatmarksgraver uten synlig markering. Noen av de døde ble brent, andre ble begravd ubrent. Enkelte ble utstyrt med rike gravgaver, andre fikk lite eller ingen ting med seg i graven.

Gårdsgravfeltene i Norge varierer meget i størrelse, fra 2-3 gravminner til over 100. De største feltene vitner om lang og kontinuerlig bosetning gjennom det meste av jernalderen og inn i vikingtiden. (UiO)

Deretter overtar kristen gravskikk og de døde blir gravlagt ved kirken i bygda. I Viken opphørte hedensk gravlegging tidligere enn andre steder i landet fordi det her tidlig foregikk kristen misjonsvirksomhet.

Ved topografisk-arkeologisk registrering i Askim er det registrert 327 sikre oldtidsminner (gravhauger, røyser og steinsettinger m.m.) I tillegg kommer 4 senere registrerte steinalderboplasser på Kjellås, en helleristning (offerskåler) på søndre Nygård, og på Salseng to steinsamlinger som kan være gravrøyser, steinalderfunn på Hauger (E-18), kokegroper på Skjolden og kokegroper og flatmarksgrav ved Sykehusparken.

De registrerte fornminner er spredd over hele bygda, og ved å studere minnenes antatte alder, får man et visst inntrykk av bosettingsmønstret fra bronsealder fram til ca. år 1000 e.Kr.

De fleste haugene i Askim er små, og enkelte er lite synlige, men det er også noen som ruver godt i landskapet. På noen gårder er det bare én haug, på andre to eller tre hauger, men vi har også gravfelt med til dels mange hauger. Alle felt er ikke like lett tilgjengelig, men de som nevnes nedenfor er verd å bese for den som er interessert i forfedrenes gravskikker. Noen av feltene er tilgrodd, men de middels og større haugene er synlige.

Tilbake til begynnelsen

 

Gravfeltet ved Askim kapell


Bildetekst: Askim kapell i strålende maisol (Foto: Thorbjørn Koch)

Gravfeltet ved Askim kapell er spennende fordi det i tillegg til gravhaugene også kan være flatmarksgraver i området. Da kapellet var ferdig, og Lyder LierKlikk for stor størrelse planerte terrenget rundt kapellet kom han nemlig på sot og kullrester. Flatmarksgravene er grunne og ligger høyt, og det var da sannsynligvis slike graver han slettet. Tomten for kapell og urnelund ble ikke arkeologisk undersøkt før byggingen startet, og vi vet derfor ikke om det ved utgraving for kapellet også ble slettet fornminner. Men det er ogsåKlikk for stor størrelse synlige graver i urnelunden. Bak kapellet er det en samling gravhauger fra jernalder, og litt inn i skogen, mot stadion, er det en sirkelrund, lav forhøyning som også kan være en gravhaug. Den er ikke registrert.

Bildetekst: Gravfeltet ved kapellet ligger vakkert til og er godt synlig. Til høyre i bildet orienteringstavle og flomlyskaster for kapellet (Foto: Thorbjørn Koch)

15 m S for kapellets SV-stre hjørne har UiO har registrert 7 rundhauger, alle tydelige i terrenget, og de 5 som ligger i skogkanten er klart markert. Ingen steiner synlige, unntatt i 2 i feltets NV-tre del (i skogen). Alle haugene har spor av graving. En unntagelse danner 1, muligens 2 lengst NV i feltet. De synes urørt. Videre er de 2 haugene lengst NØ i feltet blitt jevnet til og parkmessig behandlet (gressplen). I en vinkel med armene i retning S-N og Ø-V ligger en rekke mellomstor rundkamp, med ca. 1 m avstand på Ø-siden og N-siden av disse haugene.

Bildetekst: Bautasteinen med inskripsjonen «Oldtidsgraver» – ennå lar den seg lese, men tidens tann har tæret (Foto:Thorbjørn Koch)

 Mellom dem en ca. 1,4 m høy ny bautastein med inskripsjon «Oldtidsgraver». Haugene i skogen er tre- og lyngbevokste. Ø for haugene, på gressplenen, er fjernet 1 eller 2 hauger. Eventuelle funn er ukjent. Haugenes diameter: 7-9 m. Høyde: 0,4-1,2 m. (UiOs registrering 1966. Skjøttes av kirken og Arne Lystad.)

Elverksbestyrer Woldberg var formann i byggekomiteen for kapellet. Den senere elverksbestyrer Øivind Sandem, som var ansatt i Elverket da kapellet ble bygd, var i blant med Woldberg på inspeksjon av arbeidet. Han forteller at han så kullrester der Lier planerte. Det er lenge siden, men han husker spesielt det området som er markert på kartet. Fra andre steder i landet vet man at det ofte var flatmarksgraver i ytterkantene av gravfeltene. Det er derfor sannsynlig at det er flatmarksgraver i et større område rundt gravfeltet ved kapellet.

Tilbake til begynnelsen

 

Hulvei mellom idrettshallen og urnelunden

Hulveien ligger i skogen mellom idrettshallen og urnelunden. Den er bekreftet av en arkeolog i 1984, og er en rest av en gammel ferdselsåre. Hulveien er synlig fram til gjerdet mot turstien, og mellom gjerdet og turstien. På den andre siden av turstien er den svakt synlig et kort stykke, til den forsvinner i tennisbanen og stadionområdet.

På et gammelt kart er tegnet inn en sti fra kapellområdet til Askimbyen skole. Derfra er stien forsvunnet i bebyggelsen. Så langt hulveien er synlig i terrenget ligger den i samme trasé som stien, som har retning mot Hov. Når hulveien ligger på en linje mellom kirken og Hov, betyr det sannsynligvis at den i århundrer var kirkevei for Hov og gårdene syd for Hov.

Men hulveien kan være enda eldre. Før kirken ble bygd var den trolig ferdselsåren mellom gårdene syd i bygda og Gudim, Askim og en mulig ukjent gård i kirkeområdet. Både Gudim og Askim ble ryddet etter Kr.f., og derfor er en tidligere ukjent gård, kanskje en urgård, trolig det eneste som kan forklare fortidsminnene fra før Kr.f. på Offeret, restene av bronsealderrøysa og steinringen fra keltertid. Hulveien kan også være en del av en gjennomgående ferdselsåre mellom overfartsstedene ved Vammeli/Glomvik og Onstadsund, med en avgrening ved Onstad til Tosebygda og Trøgstad. Hulveien er markert med to tavler. (Skjøttes av kirken og Arne Lystad.)

 

Gravfeltet i Folkeparken

Feltet består av 7 klart markerte rundhauger. Alle synes å være steinblandet og består av stor og mellomstor rundkamp Steinene er imidlertid lite synlig, bortsett fra på et par i midten av feltet hvor det hovedsaklig på haugenes S-side stikker fram grov rundkamp i kanten. Samtlige hauger synes urørt. Størrelse: Omtrent jevnstore med diameter 9-13 m, høyde 0,5-1,5 m. Til feltet hørte en 8. haug, som var utgravd og fjernet. Feltet gjennomskjæres av en Ø-V- gående gangvei. (UiOs registrering 1966,  skjøttes av kommunen.)

 

Gravfeltet i Sykehusparken

Gravfelt 30 m VSV for sykehusbygningen og i Ø-kant av vei til kirken. Feltets utstrekning: 70 m VSV-ØNØ, 60 m NNV-SSØ. Under en befaring i 1997 berømmet arkeolog Anne-Sophie Hygen, nåværende fylkeskonservator, feltet som usedvanlig vakkert. Hun understreket spesielt den flotte beliggenheten med sikt ut over området syd for høyden hvor feltet ligger. I dag er sikten borte på grunn av det 3-etasjes barnehagebygget.

Feltet består av 13 steinblandede rundhager. Alle er tydelig i terrenget og noenlunde klart markert, bortsett fra 2 i feltets SV-stre del. 6 av haugene har grunne forsenkninger i toppen, de øvrige bærer svake spor etter utgravning. En haug er overskåret av kirkeveien. Den største haugen i feltets NØ-stre del ser urørt ut. Dette skyldes planering og utfylling. En av haugene inntil S-foten av største haug har en stor blokk, 1,65 m x 1,6 m x 0,6 m i midten. Samtlige hauger er gressbevokst.

Diameter: 6-13 m. Høyde: 0,5-1,5 m.

Den største haugen i feltets NØ-del er 25 m lang og ca. 2 m høy.

(UiOs registrering 1966. Skjøttes av kommunen.)

På den største haugen sto fra 1914 Askimbyens vannreservoar, en stor jerntank. Da den skulle monteres, ble haugen gravd ut av professor A. W. Brøgger. Han fant spor av et gravkammer, men gjorde ingen funn. Eventuelle oldsaker var trolig fjernet tidligere. Brøgger fant nemlig spor av tidligere utgravninger i haugen.

Senere er det gravd en vannledning gjennom haugen, og en hydrant stikker opp i haugens sydøstre del. Det er ikke nevnt at det ble foretatt noen arkeologisk undersøkelse før denne gravingen.

I 1985 ble gravfeltet ryddet av Rotaryklubben, og fylkeskonservatorens orienteringstavle med tekst og kart ble satt opp. Tavlen viste at et lite uthus ved Amtsskolen lå i delvis i gravfeltet og delvis i sikringssonen. I 1997 hadde arkeolog Anne-Sophie Hygen en befaring av feltet, og bekreftet i befaringsrapporten at det lille uthuset lå i kanten av gravfeltet, altså innen for den lovbestemte 5-meters sikringssonen.

Både kartet på tavlen og befaringsrapporten ble oversett da barnehagebyggets plassering ble bestemt, og det førte til at det ble gravd i sikringssonen, og at byggets fundamentering mot nord kom helt inn i kanten på en gravhaug. Det ble heller ikke gjort noen forundersøkelser i terrenget før gravingen startet, og det resulterte i at det ble avdekket fornminner.

Arbeidet ble stoppet, og fornminnene ble undersøkt av en arkeolog, som fant 4 ødelagte kokegroper og 1 delvis ødelagt grop. Da det ble foretatt en flateavdekking i det gjenværende området, ble det i alt registrert 9 forhistoriske anlegg, hvorav 8 er tolket som kokegroper og 1 som flatmarksgrav i området utenfor gravfeltet – i den lovbestemte sikringssonen.

Flatmarksgraven var 48x41 cm i plan, og var 20 cm dyp. Det ble funnet brente bein, kull og keramikkfragmenter i graven. Totalt ble det funnet 11 keramikkskår, deriblant 2 deler av en hank. Anlegget ble tolket som en enkel branngrav fra romertid.

Kokegropene har en diameter som varierer mellom 0,8 og 2,2 m.Gropenes beliggenhet inn til gravfeltet kan bety at de kan inneholde graver. (Funnene ble registrert i 2007 av Trygve Csisar.)

 

Gravhaugene i museumsområdet

I Askim Museums område,  er det registrert 4 gravhauger. Nedenfor åsen, i den tidligere hagen på mellom Klikk for stor størrelseGrøttvet, er det 2 hauger, og på vestsiden av Trøgstadveien 3 hauger. Alle haugene ligger på opprinnelig Grøttvetgrunn.

■ 1.
Uklart markert gressbevokst rundhaug, en del utgravet i Ø. I midten en meget stor stein synlig, muligens berg i dagen. Diameter ca. 8 m, høyde 0,3-1 m.

■ 2.
9 m SV for 1 og V for smie.

Noe uklart markert avflatet gressbevokst rundhaug. I V en stor rundkamp i dagen. Diameter 6 m, høyde 0,2 – 0,4 m.

■ 3.
8 m SV for 2 og 2 m nord for hovedbygning på museet:

Gressbevokst steinblandet rundhaug, klart markert i N og Ø, i ett med terrenget i V. Ser urørt ut bortsett fra en liten fordypning i S.

■ 4.
35 m S-SSØ for 3 og 1 m NØ for stabburet;

Klart markert gressbevokst steinblandet rundhaug. Noe avflatet på toppen. Urørt? Diameter 9 m, høyde 0,3 – 0,7 m.

Samling gravhauger i den tidligere hagen på mellom-Grøttvet:

■ 1.
Lengst i N:

Steinblandet rundhaug, klart markert i N, mer i ett med terrenget i S. Noe avflatet på toppen. Trolig urørt. I N stikker en større rundkamp i dagen. Haugen er gressbevokst. Diameter 10 m, høyde 0,3 - 1 m.

■ 2.
9 m S for 1:

Noe uklart steinblandet rundhaug. I V stikker flere mellomstore rundkamp i dagen. Muligens rest av en fotkjede. Haugen er gressbevokst. Diameter ca. 12 m, høyde ca. 1 m.

(UiOs registrering 1966. Skjøttes av Historielaget.)

Tilbake til begynnelsen

Grøttvet søndre Klikk for stor størrelse

Ca. 400 m øst for Menighetssenteret, i skoglunden mot villabebyggelsen, er det et gravfelt med 6 steinblandede rundhauger. En haug midt i feltet har et stort krater i midten, diameter 3,5 m, dybde 1 m. De øvrige haugene har grunne forsenkninger. En haug NØ i feltet ser urørt ut. Diameter 7-9 m, høyde 0,5-1,5 m.

(UiOs registrering 1966)

Ihlen nordre

På Ihlen nordre er det et gravfelt med 5 til dels store hauger. Feltet ligger på høyden bak husene på gården, ca. 140 meter NV for tunet, hvorfra det er en fin utsikt ut over Frostruddalen og Gurudområdet.

På toppen av høyden, NV for tunet:

■ 1. Klart markert, toppet steinblandet rundhaug. Midten er utgravd til bunns av grevling.

1 m ØSØ for 1, i skogbrynet:

■ 2. Noe uklart markert steinblandet rundhaug. Tydelig i terrenget. En del mellomstor rundkamp i dagen.

Diameter 11 m, høyde 1,2 m.

23 m S for 2:

■ 3. Uklart markert gressbevokst rundhaug. Tydelig i terrenget. Toppen avflatet.

Diameter 14 m, høyde 1-1,7 m.

Vakkert utsyn mot gården og SSØ-over.

175 m NV for driftsbygningen og 60 m Ø for 1 – 2:

■ 1. Noe uklart markert, rimeligvis steinblandet rundhaug. Tydelig i terrenget. Haugen er mye opprotet, fordypning i midten. Diameter 8 m, høyde 1 m.

18 m SSØ for 1:

■ 2. Ditto toppet rundhaug. Forsenkning i midten. Gress- og lyngbevokst.

(UiOs registrering 1966. Skjøttes av gårdeieren Jon Sørensen.)

Tilbake til begynnelsen

Gravhaugene i Hovområdet

Klikk  for stor størrelse Klikk for stor størrelse Bildetekst: En av gravhaugene i Hovskogen, i ferd med å bli tilvokst.  Til høyre ett av opplysningsskiltene, ødelagt som de andre, av vandaler.
(Foto: Thorbjørn Koch)

Det er noe vanskelig å beskrive og plassere fornminnene i Hovområdet. Det har vært to registreringer: den første i 1913-14 og og den andre i 1966, og som avviker noe fra hverandre. Asheim har for eksempel ikke med Hofslund, men sannsynligvis går haugen, eller haugene der, inn i feltet på 6 hauger han beskriver. I den ene registreringen er det 14 hauger på nordre Hov, i den andre 15, og det antydes i en av registreringen at 2 hauger sannsynligvis er fjernet.

Det blir ikke noe lettere av at i registreringen fra 1966 er det ført 3 hauger på Kirkerud, mens registreringen i 1913-14 har 6 hauger. Jeg har brukt den udaterte, kortfattede samlelisten, som sannsynligvis er fra UiO, og håper det i hvert fall blir klart hvor mange hauger det er i Hovområdet.

bullet

Hov nordre, gnr. 80, bnr.1:
Fornminnets art: Gravhaug. Ant: 14 Dat: jernalder.

bullet

Hov vestre, gnr. 80, bnr 2:
Fornminnets art: Gravhaug. Ant: 15 Dat: jernalder.

bullet

Hov – Hofslund, gnr. 80, bnr 40:
Fornminnets art: Gravhaug. Ant: 1 Dat: jernalder.

bullet

Hov vestre, gnr. 80, bnr 2:
Fornminnets art: Gravhaug. Ant: 3 Dat: jernalder.

bullet

Hov vestre, gnr. 80, bnr. 2, bnr 43 Kirkerud:
Fornminnets art: Gravhaug. Ant: 3 Dat. jernalder.

Tilbake til begynnelsen

Gravfeltet i Trippestadåsen

Gravfeltet i Trippestadåsen består av 10 steinblandede rundhauger og 2 steinsettinger. 2 av haugene er noe tvilsomme, og 2 er fjernet. Den N–ligste haugens diamter er 16 m, og høyden er 1,5–1,7 m. Den sydligste haugens d. er 16 m, og høyde 1,2–1,7 m. De øvrige haugene har d. 5–9 m, og høyde 0,5–1,2 m.

I feltet er det 2 tvilsomme, uklart markerte hauger med diameter på 5–6 m og høyde på 0,3–0,5 m. Like i nærheten av den S-ligste tvilsomme haugen ligger restene av 2 hauger, begge med bunnlaget bevart. De har en diamter på 9 m og en høyde 0,1–3 m.

Den N–ligste steinsettingen består av 5 grove rundkamp hvorav den østligste står. De andre er falt overende, og en av steinene er veltet ut av sirkelen.

Den S–ligste steinsettingen består av 4 rundkamp, som alle er falt overende.

(UiOs registrering 1966.)

Da vannbassenget på Trippestadåsen skulle bygges, ble det oppdaget at det var prosjektert over to gravhauger. Bassenget ble derfor flyttet noen meter syd, og gravfeltet ble arkeologisk undersøkt av Karl Vibe-Müller, som etter undersøkelsen skriver: «...  gravene er dekket av torv og mose og vanlig skogbunn, men når en får tatt dette dekket bort kommer det frem en steinpakning i sentrum, som er en kjernerøys bygd av store stein. Den tette steinpakningene er like konsentrert helt ned til gravens bunn og dekker selve nedleggelsen, som er en kullflekk med brente ben; iblant finner vi skår av keramikk-kar og stykker av oldsaker.»

Han nevner også flatmarksgraver: «... Av slike anlegg ble det konstatert et par mellom de store haugene, særlig i nordkanten av den store haugen på toppen. Her ligger steinkjeder og heller, som antagelig dekker graver. … hovedtyngden av flatmarksgraver plasseres i keltertid, 500 f.Kr.-Kr.f. »

Wibe-Müller daterte gravene til romersk jernalder, Kr.f.-400 e.Kr. Den nordligste, og største grav, gav inntrykk av å være fra vikingtid. 2 av gravene som ble åpnet viste funn. Grav nr. 3 inneholdt brente ben og en større samling kull, samt stykker av keramikk. Karets gods og form kan henvise til yngre romertid. I grav nr 1. var nedleggelsen plassert i en krets som var markert av jevnstore steiner. Inne mellom steinene lå et tykt kullag, og brente bein i dette. Eneste funn var et keramikkskår, et stykke av en beinkam og en jernring. Kammen er en typisk hårkam, nærmest en pyntesak, som har hørt til en kvinne.

Gårdene og åkrene har etter alt å dømme hørt til det terrenget som heller sydover, men de kan også ha ligget nord-østover, men det er tvilsomt. Bosettingen i området har trolig trukket seg opp i vikingtid. (Registrering: UiO i 1966undersøkt av Karl Wibe-Müller.)

Tilbake til begynnelsen

 

Holene gravfelt ved Steinerskolens barnehage

Klikk for stor størrelse
Bildetekst: Den store gravhaugen på Holene. I forgrunnen en lavere haug. (Foto: Arne Lystad)

Gravhaugene er synlige fra Kvakkestad, og har trolig tilhørt denne gården. Men de kan også ligge til bronsealder/jernalderveien som førstearkivar ved Riksarkivet, Jørgen H. Marthinsen, mener passerte sentrale deler av Askim, med retning mot et overfartssted ved Glomma. Klikk for stor størrelse

Feltet består av 10 rundhauger, alle synlige i terrenget. Gravhaugene er noe avflatet på toppen, men trolig urørt. Feltets mest ruvende haug ligger vakkert til på en mindre bergknaus. Terrenget hvor haugene ligger er vakkert med hvitveis, blåveis og liljekonvall. Syd i feltet går en gammel sti øst-vest. Den kan være en del av en oppbygd øst-vest sti under foten av Kråkåsen, og begge kan være rester etter Jørgen H. Marthinsens hypotetiske bronsealder/jernaldervei fra grensetraktene.

Ved foten av den høye haugen, står det en liten oppreist jordfast stein, som ifølge konservator Karl Kalhovd kan være markering av en flatmarksgrav. I vestenden av feltet ligger noen lave steiner i terrenghøyde, som også kan være markering av flatmarksgraver. (Nedgrodd). Kristen Krogstad fortalte at det i tradisjonen for området heter at det er mange flatmarksgraver innover i skogen.

På en hylle i bergknausen er det en tjærehjell. Den var i bruk i begynnelsen av 1900-årene av guttene på Kvakkestad, som brant ut tjære for å få litt lommepenger.  (Gravhaugene ble registrert av UiO i 1966, kartlagt av Klaus Landfald, Øivind Riseberg og Arne Lystad i 1997)

Tilbake til begynnelsen

 


 
Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker
 
webredaktør: Thorbjørn Koch